Om utfylling og bruk

Varsel til fylkesmannen

Om deg

Vil du være anonym i denne saken? *
Hvis du svarer ja, mister vi muligheten til be deg om flere opplysninger. Du får heller ikke e-postkvittering på at du har sendt oss et varsel.

Du kan skrive ut/ lagre en PDF-kopi av innsendte opplysninger på kvitteringssiden etter at du har sendt inn skjema.

Veiledning

  • Du som varsler må være i god tro på at det faktisk er snakk om et kritikkverdig forhold, og et varsel kan ikke bygge på grunnløse påstander. Å varsle er noe annet enn å klage på utfallet av en sak.

    Fylkesmannen bruker dine personopplysninger kun i vurderingen og oppfølgingen av varselet.

    Når du sender et varsel til en offentlig myndighet, har vi taushetsplikt.Det vil si at vi har plikt til å hindre at andre får kjennskap til navnet ditt eller andre opplysninger som kan identifisere deg.

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?