Behandling av personopplysninger i skjemaløsningen

Definisjoner (ref. Personopplysningsloven §2)

Personopplysning Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkelt person.
Behandlingsansvarlig Den som bestemmer formålet med behandlingen av personalopplysningene og hva for hjelpemiddel som kan brukes (mottakende instans).
Databehandler Den som behandler personalopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Denne erklæringen gjør greie for hvordan personvernet blir tatt hånd om av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som databehandler av personopplysninger. Ved bruk av våres elektroniske løsninger ønsker vi at brukeren skal føle seg trygg på at gjeldende lover og regler samt etiske retningslinjer for bransjen blir fulgt. Sikker behandling av data vil til en hver tid bli dokumentert etter gjeldende forskrifter. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er kun databehandler av personopplysningene, mens det er mottakende instans som er eier av dataene og behandlingsansvarlig. Eieforholdet er regulert gjennom en egen databehandleravtale.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger som du fyller inn blir oversendt til behandlingsansvarlig. Opplysningene setter den behandlingsansvarlige i stand til å saksbehandle etterspørselen din. De innsamlede opplysningene om deg blir behandlet på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne erklæringen om personvern følger forskriftene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) med tilhørende forskrift.

Personopplysninger

Ved samtykke til personvernerklæringen godkjenner du våres retningslinjer for personvernet og måten opplysningene blir behandlet. Du må samtykke til personvernerklæringen hver gang du skal sende en søknad.

Lagring av opplysninger

Som innlogget bruker kan du når som helst velge å lagre et utkast av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn, vil ligge lagret i databehandler sin database (mellomlagret data blir automatisk slettet etter 3 måneder), og vil ikke være tilgjengelige for mottaker i mellomtida. Først når du godtar det, vil opplysningene bli sendt inn til mottaker. Når du har valgt innsending, har du samtidig gitt samtykke til at de kan ta imot opplysningene. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig, blir innholdet slettet fra databehandleren sin database (senest innen tre døgn). Et oversyn over tidligere innsendte saker finner du i mappen "Innsende saker".

Nøkkelopplysninger fra disse søknadene vil bli brukt når du starter en ny søknadsprosess. Hvis du velger å ikke logge deg på, vil innsendte søknadsdata bli slettet fra databehandleren sin server så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig (senest innen tre døgn). Databehandleren vil bare ta vare på metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsending og opplysninger om mottakeren).

Kryptering / sikker linje

Alle opplysninger som blir overførte mellom datamaskinen din og serveren vår, er kryptert (HTTPS) slik personopplysningsforskriften krever.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å få se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en etterspørsel til skjema@fylkesmannen.no. Hvis du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Hvis du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv slette den.

Unnlate samtykke/bruk av skjermdialogene

Hvis du ikke samtykker i at personvernet er godt nok tatt vare på, vil du ikke kunne bruke denne skjemaløsningen.

Kontakter

Hvis du har spørsmål rundt erklæringen om personvern, kan du sende en e-post til skjema@fylkesmannen.no eller telefon 57 64 30 00.

Søk etter skjema